FAQ

Veelgestelde Vragen

De vragen die we krijgen over de opbouw en de plannen van de Collegesite beantwoorden we steeds persoonlijk. Maar omdat deze ook voor anderen van belang kunnen zijn, bundelen we hier de meest relevante vragen met hun antwoorden. Is er een onderwerp dat hier nog niet aan bod komt, aarzel niet om ons dit door te sturen!

 • Wat is een publiek-private samenwerking (PPS)?

  Een publiek-private samenwerking (afgekort PPS) is een specifiek samenwerkingsverband tussen een overheid en een private partner.  Daarbij slaan een (lokaal) bestuur en een private partner de handen in elkaar om samen een project te realiseren. Bij zo’n PPS kan de private partner een project realiseren en in ruil daarvoor moet of kan hij ook een publiek programma mee in het project opnemen zoals een bibliotheek, parkeergelegenheid,etc. Een win-win voor alle partijen. Deze vorm van samenwerking laat de overheid toe om met beperkte financieringsmogelijkheden toch grotere werken te realiseren.

  Dergelijke projecten zijn meestal gestoeld op een maatschappelijke stedenbouwkundige langetermijnvisie van de overheid en laten toe te kunnen rekenen op de ervaring van de privépartner. Uiteraard is er een welomlijnd wettelijk kader waarbinnen deze uitgebreide procedures gevolgd moeten worden.

  De zoektocht naar zo’n private partner is een lang en grondig proces dat in het geval van de Collegesite startte met de goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad in oktober 2014. Het bestek bevat de krijtlijnen waaraan het project moet voldoen en vormt dan ook de basis voor het project. Na de selectieprocedure werd in juni 2017 de THV Kortrijkstraat, een samenwerking tussen Vlaemynck Invest, VT-Invest en Algemene Ondernemingen Van Tornhaut, uitgekozen als voorkeursbieder. Hun project voldoet aan de inhoud van het door de gemeenteraad goedgekeurde bestek en is, rekening houdend met de gunningscriteria, de economisch meest voordelige offerte.  De aanduiding als voorkeursbieder moet nog vertaald worden in een zogenaamde PPS-overeenkomst.  Pas na het afsluiten van deze overeenkomst is de keuze voor de THV Kortrijkstraat definitief en zijn de stad en de private partij echte projectpartners. 

  In de PPS Collegesite brengt de stad de grond in en in ruil daarvoor zou de private partij in haar voorstel voor de stad een nieuw lokaal dienstencentrum, de overdekte publieke parking en een aangelegd openbaar domein bouwen. De private partner krijgt in dit voorstel het recht om conform de afspraken winkels, horeca, appartementen en bijhorende parkingplaatsen te prefinancieren, bouwen en verkopen.  Om dit ambitieuze programma in een goed stedenbouwkundig ontwerp te gieten laat de THV Kortrijkstraat zich bijstaan door een team van architecten, ingenieurs en tal van andere specialisten. 

 • Wat voorziet het voorstel qua programma?

  Zolang de omgevingsaanvraag nog moet worden ingediend en vergund worden is niets definitief. Maar dit staat vandaag in de ontwerpplannen van de voorkeursbieder die passen binnen het bestek: er wordt voorgesteld om 211 wooneenheden, waarvan een 70-tal assistentieflats en ongeveer 4.800m2 winkelruimte te bouwen.  Bijkomend stelt het ontwerp voor een lokaal dienstencentrum te bouwen dat het Vijverhof zou vervangen, alsook een publieke parking van ca. 400 parkeerplaatsen en een private parking van om en bij de 260 plaatsen.  Deze cijfers kunnen nog veranderen na de overlegronde en de vergunningsprocedures.

  In het ontwerp is ook grondig nagedacht over de verkeerssituatie. Zo zijn er wandel- en winkellussen uitgedacht. Alleen te voet en met de fiets zou doorgaand verkeer mogelijk zijn. Voor wagens wordt het STOP-principe voorgesteld: alle doorgaand verkeer wordt geweerd - je rijdt dus tot aan je bestemming… en terug. De verschillende verkeersstromen hoeven elkaar dan ook niet voor de voeten, pedalen of wielen te rijden. In het ontwerp zijn een fietsboulevard en een centrale wandelboulevard voorzien.

 • Blijven in het voorliggend ontwerp de bestaande gebouwen van het College behouden?

  Omwille van de architecturale kwaliteit stelt het ontwerp voor de monumentale kopgevel en de straatgevel van het Groot College integraal te behouden. De huidige collegegevel (het “Groot College”) is beschermd en blijft in het ontwerp dan ook staan. Onderaan de gevel voorziet het voorstel een gaanderij met etalageruimte. Daarboven zijn woonunits voorgesteld die niet boven de beschermde gevel uitstijgen. Op het gelijkvloers wenst de ontwikkelaar ruimte voor een horecazaak met zuiderterras dat aansluit op de wandelboulevard. De gebouwen van het Klein College worden in het voorstel gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

 • Wat gebeurt er in het ontwerp met het bestaande Vijverhof?

  De bestaande gebouwen van het Vijverhof worden in het voorstel gesloopt en vervangen door een nieuwbouw, bestaande uit winkels of horeca op het gelijkvloers met daarboven appartementen.  Centraal in het te realiseren project, tussen de nieuw aan te leggen wandelboulevard en het park, komt in het voorstel een nieuw lokaal dienstencentrum ter vervanging van het bestaande Vijverhof.  Tijdens de werken zouden de diensten van het Vijverhof onverminderd verzekerd blijven omdat ze pas verhuizen nadat het nieuwe gebouw opgeleverd is.

 • Wat gebeurt er in het voorstel met de bestaande parkeerplaatsen op de site van het voormalige college?

  De Collegesite wordt vandaag gebruikt als een openbare parking.  De stad wenst dat de bestaande parkeerplaatsen verdwijnen en vervangen worden door een publieke parking met plaats voor ca. 400 auto’s.  Het voorstel voorziet hiervoor een overdekte parking, waaronder  een private parking met een capaciteit van om en bij 260 wagens voorzien is. Deze parkeerplaatsen zouden voorbehouden zijn aan eigenaars van de nieuw te bouwen appartementen. 

  Ten allen tijde zouden tijdens de werf 100 parkeerplaatsen beschikbaar blijven.  Afhankelijk van de werkzaamheden voorziet de ontwikkelaar mogelijks een tijdelijk ingerichte parking in afwachting van de overdekte publieke parking. 

 • In het voorstel is het project met de auto enkel toegankelijk van aan de Ieper-en Kortrijkstraat. Wat gebeurt er in het voorstel met de Patersdreef?

  De auto’s die via de Ieper- of Kortrijkstraat de site inrijden zullen in het voorstel zo snel mogelijk de overdekte publieke of ondergrondse private parking ingeleid worden, waardoor er bovengronds een autovrij gebied zou ontstaan met winkels, horeca en het lokaal dienstencentrum.  Wegrijden vanuit de site zou hoofdzakelijk nog via de Ieperstraat kunnen en slechts in heel beperkte mate langs de Kortrijkstraat.  Aankomen of wegrijden via de Patersdreef zou niet langer mogelijk zijn.  De beschermde dreef zou alleen nog toegankelijk zijn via de Kortrijkstraat en dat enkel voor bewoners en aangelanden.

 • Er is al lang sprake van een project op de Collegesite. Wanneer zou gestart kunnen worden met de werf en hoelang zou die duren?

  Een dergelijk project vergt heel wat voorbereiding. In 2014 vormde de stad zich een idee van wat het beste en meest gewenste resultaat zou kunnen zijn.  Daarna ging ze op zoek naar een private partij waarmee samen het project zou kunnen gerealiseerd worden.  Na uitvoerig overleg met meerdere kandidaten en een onafhankelijke (wettelijk conforme)  procedure is door een vakkundige jury in 2016 de THV Kortrijkstraat aangeduid als voorkeursbieder. 

  Voordat de werf zou starten moeten nog een aantal stappen genomen worden. 

  Eerst moet de stad met de projectontwikkelaar nog een overeenkomst (een zogenaamde  PPS-overeenkomst) afsluiten vooraleer de ontwikkelaar het recht krijgt op de eigendommen van de stad te bouwen. 

  Daarna moet de projectontwikkelaar de vereiste stedenbouwkundige vergunningen (de Omgevingsvergunning) verkrijgen. Pas dan kan gestart worden met de werf. 

  In de huidige planning wordt er rekening mee gehouden dat de werf in het najaar van 2019 – ten laatste in het voorjaar van 2020 zou kunnen worden opgestart.  De werken zouden 4,5 jaar duren, waardoor het einde voorzien zou zijn in 2024.  Deze data hangen uiteraard af van wanneer de PPS-overeenkomst kan gesloten worden en wanneer de Omgevingsvergunning verkregen is. 

 • Waar moeten de auto’s die vandaag op de site parkeren tijdens de werken naartoe?

  In het voorliggend voorstel zullen tijdens de werf ten allen tijde 100 parkeerplaatsen beschikbaar blijven.  Afhankelijk van de werkzaamheden is het mogelijk dat er een tijdelijk ingerichte parking komt in afwachting van de overdekte publieke parking. 

 • In het project is nogal wat ruimte voor winkels voorzien. Hoe groot zijn die en vormen ze geen concurrentie voor de winkels in de omgeving?

  Het voorstel voorziet in nieuwe winkelruimtes langs beide zijden van de nieuwe wandelboulevard.  De ruimtes zouden flexibel worden ingedeeld, waardoor kan worden ingegaan op specifieke vragen naar bepaalde winkeloppervlaktes.  De winkelruimtes zouden wel allen groter zijn dan de winkels aan de Kortrijkstraat.  Een studie in opdracht van het stadsbestuur toonde immers aan dat er in Tielt een gebrek is aan grotere winkelruimtes.  De bestaande panden aan de Kortijkstraat laten omwille van hun grootte of vorm niet toe deze leemte in te vullen.  Het ontwerp voor de Collegesite speelt hierop in door grotere winkeloppervlaktes te voorzien en zo specifieke retailers ruimte te geven.  De nieuwe winkels zouden daardoor complementair zijn aan de bestaande winkels en als trekker fungeren die bezoekers naar het Tieltse stadscentrum lokken. 

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief